1.1 V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti RESTAVIN, s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov zákazníci nájdu následovne Tieto podmienky Ochrany súkromia užívateľov, upravujú pravidlá nakladania s osobnými údajmi, kontaktnými a e-mailovými adresami Užívateľov zo strany Prevádzkovateľa a pravidlá používania cookies Prevádzkovateľom.
Prevádzkovateľom pri spracovávaní Vašich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov je spoločnosť RESTAVIN, s.r.o., Legionárska 6972, 911 01 Trenčín. IČO:50786491, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 118540/B

2. Ochrana osobných údajov

2.1. Prevádzkovateľ je oprávnený od Užívateľov požadovať niektoré osobné údaje pre účely ich evidovania, vedenia ich užívateľských profilov a plnenia dohodnutých povinností Prevádzkovateľom. Odovzdanie týchto osobných údajov nie je povinné, bez neho však nemusia byť poskytnuté služby subjektu osobných údajov, ktorý ich Prevádzkovateľovi odmietne poskytnúť.

2.2 Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú nemožno identifikovať priamo, alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú , fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu, alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

2.3. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje vlastnými prostriedkami, pričom na ich ochranu používa mechanické, elektronické a organizačné prostriedky zabezpečenia (najmú obmedzenie vstupu do priestorov, v ktorých sa nachádzajú nosiče s osobnými údajmi, nastavenie prístupových správ k dátovým úložiskám, bezpečnostný software vrátane antiviru, SSL protokol)

2.4. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek prostredníctvom e-mailu odoslaného z adresy, ktorú použil pri odoslaní Objednávky požiadať Prevádzkovateľa o informácie ohľadom účelu spracovávania jeho osobných údajov, o ich rozsahu a o prípadných príjemcoch osobných údajov.

2.5 V prípade predaja tovaru a služieb on-line bude naša spoločnosť spracúvať vaše osobné údaje, uvedené v objednávke, pre účely plnenia kúpnej zmluvy, a to po dobu nevyhnutné potrebnú k jej plneniu, vybaveniu prípadných nárokov zákazníka z chybného plnenia a ďalej pokiaľ je spracúvanie nevyhnutné na základe právnych predpisov.

2.6 Osobné údaje bude spoločnosť RESTAVIN, s.r.o. spracúvať automatizovane aj manuálne a bude ich odovzdávať ďalším osobám a to: zmluvným partnerom zabezpečujúcim plnenie kúpnej zmluvy, napr. zaistenie prevádzky internetového obchodu, spracúvanie platby za tovar, dopravu tovaru,orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori a pod. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvného vzťahu, v prípade, že zákazník s poskytnutím osobných údajov pre tento účel nesúhlasí, nie je možné kúpnu zmluvu uzatvoriť.

2.7 Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané výhradne v nasledujúcom rozsahu a počas nasledujúcej doby: údaje uvedené v rámci vytvárania užívateľského profilu v zadanom rozsahu (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, doručovacia adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mailová adresa, telefónne číslo), počas trvania existencie užívateľského účtu daného Užívateľa, alebo do doby vybavenia všetkých Objednávok Užívateľa, prípadne ak sa dotknutá osoba nebude registrovať, tak po dobu 5 rokov od objednania tovaru, alebo služieb, podľa toho, ktorá z týchto udalostí trvá dlhšie.

2.8  Predávajúci neprichádza do kontaktu s informáciami o platobných kartách ani s informáciami o prihlasovacích menách ani heslách ani kódoch zadávaných kupujúcim pri platbe za tovar. Za ochranu týchto údajov sú v plnom rozsahu zodpovední prevádzkovatelia platobných brán.

3. Právo dotknutej osoby

3.1 Dotknutá osoba má  právo prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo na ich opravu, obmedzenie, prenosnosť, namietať spracovanie osobných údajov a právo na likvidáciu a ďalšie práva vyplývajúce z ustanovenia §19 a nasl. zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

3.2 Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o
a) účele spracúvania osobných údajov
b) kategórii spracúvaných osobných údajov
c) identifikácií príjemcu alebo o kategórii príjemcu ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej
organizácii
d) dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia
e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať
spracúvanie osobných údajov.
f) práve podať návrh na začatie konania podľa §100
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa §28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe
informácie najmú o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pred dotknutú osobu.
Poskytnutý súhlas  možno kedykoľvek odvolať e-mailom na adrese uvedenej v kontaktnej sekcii, písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti,

3.3 Prevádzkovateľ zhromažďuje a spravuje e-mailové adresy dotknutých osôb získané v súvislosti s registráciou dotknutých osôb ako aj vedením jeho užívateľských účtov. Takto získané e-mailové adresy sú bez ohľadu na ich povahu považované za adresu elektronického kontaktu získanú v súvislosti s poskytnutím služby. Prevádzkovateľa. Dotknuté osoby berú na vedomie, že je na tieto e-mailové adresy Prevádzkovateľ oprávnený zasielať obchodné oznámenia, newslettery, týkajúce sa jeho vlastných služieb a tovarov ako aj dotazníky spokojnosti.

3.4 Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe možnosť odmietnuť ďalšie zasielanie obchodných oznámení/newsletterov na ním zadanú e-mailovú adresu a to pri prevej registrácii na stránke a následne v každom jednotlivom obchodnom oznámení. Odmietnutie ďalšieho zasielania oznámení je pre dotknutú osobu bezplatné.

4. IP adresy, cookies a profilovanie

4.1 Prevádzkovateľ je oprávnený sledovať a uchovávať IP adresy dotknutých osôb, a to výhradne pre účely evidencie prístupu na svoje stránky, IP adresy nie sú poskytnuté tretím osobám a na ich zabezpečenie používa Prevádzkovateľ primerané bezpečnostné opatrenia.

4.2 Prevádzkovateľ používa cookies na účely uľahčenia používania svojich stránok dotknutými osobami, prihlasovanie na stránku a na vyhodnocovanie návštevnosti stránky.

4.3 Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu právnych predpisov, nakoľko ich používanie nespôsobuje zhromažďovanie osobných údajov a ani ich  neposkytujeme tretím stranám. Každá dotknutá osoba tým, že prezerá našu internetovú stránku súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto  skutočnosti je upozornení aj pri návšteve stránky a svoj súhlas udeľuje tým, že ďalej prezerá stránku. Ak dotknutá osoba nesúhlasí s používaním súborov cookies, súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Dotknutá osoba ej oprávnená prijatie cookies odmietnuť. V tomto prípade bude stránku naďalej oprávnená navštevovať, avšak môže to znamenať zníženie komfortu užívania stránky.
4.4 Prevádzkovateľ je oprávnený používať profilovanie a behaviorálnu reklamu, nástroje google analytics a google adwords s čím dotknutá osoba súhlasí.

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ COOKIES
V súlade s §55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám nastavenie využívania cookies nevyhovuje
Čo sú cookies? Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia ( počítača alebo iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá  pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame nepoškodzujú počítač.
Prečo používame cookies? Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Rozlišujeme krátkodobé tzv.”session cookie”, sú len dočasné a zostávajú uložené v prehliadači len do tej doby, než ho zavriete. Dlhodobé tzv “persistent cookie”, zostávajú uložené v zariadení dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (doba ponechania cookie vo vašom zariadení závisí na nastavení samotnej cookie a nastavení vášho prehliadača)
Nevyhnutné cookies umožňujú: zapamätať si obsah vášho nákupného zoznamu, zapamätať si miesto, ku ktorému ste sa dostali v určitej postupnosti
Funkčné cookies umožňujú: zapamätať si vaše prihlasovacie údaje, zaistiť bezpečnosť pôsobenie celej stránky, podporu live chat
Výkonnostné cookies umožňujú: podporu výkonnosti stránky znížením doby nahrávania stránok,ktoré navštívite, zvýšenie spokojnosti užívateľa
Používanie cookies: Používaním stránok prevádzkovaných spoločnosťou RESTAVIN, s.r.o., vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich webových stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.
Ako môžete nastavenia cookies zmeniť? Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Pokiaľ nechcete, aby sme súbory cookies vo vašom prehliadači používali, môžete ho nastaviť tak, aby súbory cookie odmietal alebo aby vás informoval o pokuse umiestniť súbor cookie do vášho počítača vždy, keď sa o to webové stránky pokúsia. Ak nám nepovolíte použitie cookies, určité funkcie stránky nebudú fungovať tak, ako by mali. Nemohli by ste napríklad využívať možnosť tvorby nákupného zoznamu.. Inštrukcie na zmenu alebo vymazanie cookies nájdete vo voľbe “pomoc” každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr.počítač,smatphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vaším preferenciám cookies.
Prečo si ponechať nastavenie cookies? Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.